Цікаві пропозиції

Погода

 

Text Size

Wirtualne zwiedzanie

Wirtualne zwiedzanie ???kwi!

Zwiedzcie Nasze Miasto!!!

Rozpocz?? Wycieczk?

Feature Demo Image

???kiew

Centrum historyczne miasta, zamek, ?wi?tynie, Rynek, z mo?liwo?ci? odwiedzenia miejskiego cmentarza, tereny mieszkalne z XIX wieku, cerkwie drewniane. Czas trwania - do 2 godzin

 

Feature Demo Image

???kiewszczyzna

Najbardziej popularne wycieczki - Krehovski klasztor obrony, Jaworowski Park Narodowy, klasztor jaskiniowy we wsi Stradcz.
Feature Demo Image

Zam?wienie Wycieczki

Wycieczk? po ???kwi i ???kiewszczyznie mo?na zam?wi? pod numerami telefonu:

(067) 583-67-80                          (050) 927-63-21

Zamawiaj on-line i uzyskasz 15% zni?ki!!!

WI?CEJ

Zam?wienie Hotelu

Zam?wi? hotel w ???kwi i okolicy mo?na pod numerem telefonu:

 1. (067) 583-67-80

 2. tic@zhovkva.lviv.ua;

  ICQ - 462339589;

  Skype - tic-lyubomyr

Hotele w ???kwi:

„StyL” ul. Hasyna,5, (blizko dworca awtobusowego)

Hotele pod ???kwi?:
«Wiktoria» (w. Turynka, w kierunku Czerwonogradu)
«Klen» (w. Soposzyn, w kierunku na Lw?w)

KP „Centrum Informacji Turystycznej” w ???kwi - jest jedyn? instytucj?, kt?ra ?wiadczy us?ugi turystom w ???kwi.

My - m?ody zesp?? menager?w z turystyki, historycy, etnografowie, administrator?w, kt?rzy po?wi?cili swoje ?ycie, aby nasze miasto zrobi? znanym, popularnym.

Stworzyli?my wyj?tkow? historyczn? informacyjn? stron? o mie?cie, jego historii i nowoczesno?ci, us?ug turystycznych, na kt?r? odwiedzaj?cy mog? si? spodziewa?.

Pracujemy na rozw?j turystycznej infrastruktury - tak, ?e go?cie czuj? si? wygodnie i ?e coraz wi?cej turyst?w przyje?d?a do nas. Bo od turystyki zale?y przysz?o?? naszego pi?knego miasta!

Serdecznie zapraszamy!

 

Наші проекти

There are no translations available.

У 2013 році Жовква виграла кілька проектів, присвячених розвитку туристичної інфраструктури. В цьому розділі буде публікуватись інформація про проекти. Чекайте на оновлення

Regulamin prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej

!!! UWAGA !!!

Regulamin prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej

 

Z „ Postanowienia o trybie prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej w ???kwi”

...Us?ugi w zakresie dzia?alno?ci turystycznej na terytorium m. ???kwi mog? by? nadane osobami, kt?re otrzyma?y na to pozwolenie Komisji Akredytacyjnej z pyta? wydania pozwole? na pilotowanie turyst?w Lwowskiej Pa?stwowej Administracji Obwodowej i otrzymanego ?wiadectwa rejestracji pa?stwowej jako podmioty dzia?alno?ci przedsi?biorczej osobami prawnymi i fizycznymi, fachowcami oprowadzania i pilotowania grup (lub osobami fizycznymi po zawarciu umowy z firm? turystyczn?).

... Przewodnicy-t?umaczy, przewodnicy oraz inni fachowcy pilotowania turyst?w po otrzymaniu pozwolenia Komisji Akredytacyjnej i otrzymaniu ?wiadectwa rejestracji pa?stwowej podmiotu dzia?alno?ci (lub podpisaniu umowy z firm? turystyczn?) sk?adaj? wniosek-ankiet? w celu uzyskania bezp?atnego identyfikatora w Komunalne Przedsi?biorstwo „Centrum Informacji Turystycznej”

- Co to oznacza?

To znaczy, ?e ???kiewska Rada Miejska dba o swych mieszka?cow i go?ciej miasta – w szczeg?lno?ci, o us?ugi turystyczne, kt?re s? im nadawane. Chcemy, ?eby tury?ci, kt?re przyje?d?aj? do ???kwi, mogli us?ysze? prawdziw? historie miasta i kraju, dowiedzie? si? o wybitnych dzia?aczach historii, ?ycie i spu?cizna kt?rych s? powi?zane z ???kwi?.

- Dla czego to robimy?

Od samego pocz?tku rozwoju ???kwi jako miasteczka turystycznego, na p??kach sklep?w pojawi?a si? du?a liczba buklet?w i ksi??ek, kt?re opisuj? historie ???kwi i ???kiewszczyzny z licznymi b??dami. Niekture b??dy „przechodz?” i do wsp??czesnych wyda?. Rzech Pospolita (kt?ra sk?ada?a si? z Polski, ?otwy i Ru?i na zasadach feodalnych) nazywana jest Polsk? Republik?, a Stanis?awa ???kiewskiego, kt?ry wyr?s? w prawos?awnej rodzinie i nigdy nie odrzeka? si? swego rusi?skiego pochodzenia – wybitnym polskim dow?dc?. Przez brak jako?ciowych tekst?w, przewodniki oprowadzali (po niek?d i oprowadzaj?) wycieczki z takim „?r?d?em informacji”, dzi?ki czemu w opowie?ciach wielu przewodnik?w mo?na znale?? r??ne „per?y”. Tak, zburzone kamienice na Placu Rynkowym przewodniki nazywali i ruinami ratusza, i osad? Tripoli, i miejskimi murami.

Lecz teraz istnieje wiele dobrych tekst?w o ???kwi – artyku?y naukowe, krajoznawcze zbiory, popularne eseje, teksty wycieczek. Teras na licenzowanych kursach przewodnik?w przygotowuj? specjalist?w po ???kwi, w oparciu na jako?ciowe materia?y. Opr?cz tego nie mo?na nie zwraca? uwagi na pracy ???kiewskich krajeznawc?w – kt?re tak?e s? brane do uwagi wsp??czesnymi szkoleniami przewodnik?w. To znaczy, ?e tylko przewodnik, kt?ry jest zapoznany z informacj? o ???kwi i akredytowany w?a?nie po ???kwi mo?e nadawa? jako?ciowe us?ugi turystyczne.

- Co potrzebno zrobi??

Je?eli jeste?cie przewodnikiem akredytowanym, macie ju? za sob? odpowiednie szkolenie, zdali?cie wycieczk? po ???kwi, otrzymali?cie po?wiadczenie Komisji Akredytacyjnej z pyta? wydania pozwole? na prawo prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej Lwowskiej Pa?stwowej Administracji Obwodowej i swobodnie znacie materia? – po prostu trzeba zwr?ci? si? do PK „Centrum Informacji Turystycznej” w ???kwi z nast?pnymi dokumentami:

- wype?niony wniosek-anket? (kt?ry mo?na ?ci?gn?? na naszym saicie)

- 2 fotografie,

- kopi? dokumentu potwierdzaj?cego to?samo?? i obywatelstwo,

- kopi? pozwolenia Komisji Akredytacyjnej z pyta? wydania pozwole? na prowadzenie dzia?alno?ci turystycznej Lwowskiej Pa?stwowej Administracji Obwodowej,

- kopi? ?wiadectwa rejestracji pa?stwowej podmiotu dzia?alno?ci przedsi?biorczej lub po?wiadczon? kopi? umowy z firm? turystyczn? na us?ugi oprowadzania turyst?w,

- OBOWI?ZKOWO!!!! Musicie mie? kopi? ?wiadectwa za?wiadczaj?cego sk?adanie wycieczki po ???kwi

OSTRZERZENIE: Identyfikator, wydany przez Lwowsk? Pa?stwow? Administracje Obwodow? jest dostatnim dla prowadzenia wycieczek tylko na tych objektach, gdzie miejscowy samorz?d nie przyj? innych decyzji – to znaczy, ?e ten identyfikator nie daj? prawo na prowadzenie wycieczek po ???kwi.

PE?NY TEKST DECYZJI ???KIEWSKIEJ RADY MIEJSKIEJ:

UKRAINA

???kiewska Rada Miejska Rejonu ???kiewskiego Obwodu Lwowskiego

 

UKRAINA

???kiewskaRada Miejska

Lwowskiej oblasti

20-а sesja V-го demokratycznego powo?ania

DECYZJA

Od 10.07.2009 №11 ???kiew

O zatwierdzeniu Postanowienia

o trybie prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej w ???kwi

Odno?nie do p.22 cz.1 Prawa Ukrainy "O miejscowym samorz?dzie w Ukrainie", cz. 3 art.8, art.art. 29, 30, 32, 37 Prawa Ukrainy "O Turystyce", Prawa Ukrainy "O prawnym statusie cudzoziemc?w i bezpa?stwowc?w", rozkazowi Pa?stwowej administracji turystycznej Ukrainy od 24.09.2004 83 "O zatwierdzeniu Postanowienia o trybie wydaniu pozwole? na prawo dzia?alno?ci towarzyszeniu turystycznego fachowcom towarzyszeniu turystycznego ", Programu spo?eczno-ekonomicznego ta kulturalnego rozwoju m. ???kiew na 2009 rok, utwierdzonej uchwa?? Rady Miejskiej od 27.12.2008 1420, w celu uporz?dkowania ekskursyjnej dzia?alno?ci Rada Miejska

POSTANOWI?A:

 1. Zatwierdzi? Postanowienie o trybie prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej w ???kwi (dodaje si?).

2. Zobowi?za? Komunalne Przedsi?biorstwo „Centrum Informacji Turystycznej" w swojej czynno?ci kierowa? si? zatwierdzonym Postanowieniem.

 1. Kontrola poza wykonawstwem decyzji pok?a?? na komisj? deputowanych z pyta? kultury i ochrony historycznokulturalnego dziedzictwa i z pyta? nauki, edukacji, m?odzie?y i sportu, i z pyta? wsp??pracy mi?dzynarodowej , zewn?trzno-ekonomicznej dzia?alno?ci i turystyki.

Projekt

Dodatek №1

do decyzji ???kiewskiej Rady

Miejskiej №11 od 10.07.2009r.

POSTANOWIENIE

o trybie prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej w ???kwi

1. Postanowienia og?lne

1.1. Postanowienie o trybie prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej w ???kwi (nadal – Postanowienie) opracowano w celu zabezpieczenia fachowego oprowadzania i pilotowania grup turystycznych i turyst?w, kt?rzy podr??uj? indywidualnie z przewodnikami-t?umaczami, przewodnikami oraz innymi fachowcami pilotowania turyst?w na terenie ???kwi. Postanowienie skierowane jest na ochron? interes?w pa?stwa, praw konsument?w przy ?wiadczeniu us?ug w zakresie dzia?alno?ci turystycznej, udzielenie bezpiecznej i jako?ciowej obs?ugi turyst?w w mie?cie.

1.2. Postanowienie okre?la wymagania organizacyjne, kwalifikacyjne i technologiczne oraz funkcje kontroluj?ce dotycz?ce organizacji obs?ugi turystycznej na terenie ???kwi.

1.3. Obowi?zywanie Postanowienia dotyczy os?b prawnych i fizycznych, rezydent?w i nierezydent?w Ukrainy - fachowc?w pilotowania turyst?w, opr?cz pracownik?w obiekt?w zwiedzania, kt?rych dzia?alno?? jest zwi?zana ze ?wiadczeniem us?ug turystycznych, oraz obywateli – konsument?w tych us?ug.

2. Wymagania dotycz?ce prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej

2.1. Oprowadza? grupy turystyczne na terenie ???kwi mog? tylko osoby, upowa?nione Komisj? Akredytacyjn? ds. wydania pozwole? na pilotowanie turyst?w Lwowskiej Pa?stwowej Administracji Obwodowej (nadal – Komisja Akredytacyjna) i posiadaj?ce ?wiadectwo rejestracji pa?stwowej jako podmioty dzia?alno?ci przedsi?biorczej - osoby prawne i fizyczne, fachowcy oprowadzania i pilotowania grup (lub osoby fizyczne po zawarciu umowy z firm? turystyczn?).

2.2. Oprowadzanie grup w muzeach, instytucjach lub organizacjach dozwolone jest osobom, obs?uguj?cym obiekty zwiedzania i pracuj?cym na odpowiednich stanowiskach. Ostatni ?wiadcz? us?ugi tylko na tych obiektach.

2.3. Wycieczki edukacyjne z historii, literatury, ???kwioznawstwa i innych przedmiot?w dla uczni?w szk??, technikum?w, student?w wy?szych uczelni mog? oprowadza? wyk?adowcy odpowiednich kierunk?w nauczania, a tak?e pracownicy jednostek naukowo-badawczych, kt?rzy przeprowadzaj? w?skospecjalistyczne, naukowo-poznawcze programy wycieczkowe w zakresie wsp??pracy naukowej. Dokumentem oficjalnym, pozwalaj?cym kierownikowi grupy na oprowadzenie wycieczki edukacyjnej i naukowo-badawczej na terenie ???kwi jest rozporz?dzenie instytucji, kt?ra organizuje wycieczk?.

2.4. Przewodnicy-t?umaczy, przewodnicy oraz inni fachowcy pilotowania turyst?w po otrzymaniu pozwolenia Komisji Akredytacyjnej i otrzymaniu ?wiadectwa rejestracji pa?stwowej podmiotu dzia?alno?ci (lub podpisaniu umowy z firm? turystyczn?) sk?adaj? wniosek-ankiet? (Za??cznik 1 do niniejszego Postanowienia) w celu uzyskania bezp?atnego identyfikatora (Za??cznik 2 do Postanowienia) w Komunalne Przedsi?biorstwo „Centrum Informacji Turystycznej”. ???kiewska Rada Miejska wydaje identyfikator w celu wprowadzenia jednolitego wzorca identyfikatora przewodnika (przewodnika-t?umacza oraz innych fachowc?w pilotowania turyst?w), organizacji rejestracji realnie pracuj?cych przewodnik?w (przewodnik?w-t?umaczy) oraz kontroli ich dzia?alno?ci na terenie ???kwi.

Przewodnik (przewodnik-t?umacz) po otrzymaniu pozwolenia Komisji Akredytacyjnej i na podstawie otrzymanego ?wiadectwa rejestracji pa?stwowej podmiotu dzia?alno?ci przedsi?biorczej - osoby prawnej i fizycznej, fachowcy pilotowania turyst?w (lub osoby fizycznej, kt?ra zawar?a umow? z firm? turystyczn?) otrzymuje w ci?gu dziesi?ciu dni z chwili z?o?enia wniosku-ankiety identyfikator (z terminem wa?no?ci zgodnie z otrzymanym pozwoleniem) w Komunalnym Przedsi?biorstwie „Centrum Informacji Turystycznej”.

2.5. Przewodnicy, przewodnicy-t?umacze oraz inni specjali?ci pilotowania turyst?w podczas oprowadzania turyst?w przy sobie powinni mie?:

2.5.1. Pozwolenie Komisji Akredytacyjnej na prawo do oprowadzania (pilotowania) turyst?w;

2.5.2. Kopi? ?wiadectwa rejestracji pa?stwowej podmiotu dzia?alno?ci przedsi?biorczej, po?wiadczon? wg ustalonego trybu, lub po?wiadczon? kopi? umowy z firm? turystyczn? na us?ugi oprowadzania turyst?w.

2.5.3. Identyfikator.

2.6. Autobusowe i samochodowe trasy wycieczek nale?y opracowywa? zgodnie z Przepisami ruchu drogowego. Turystyczne autobusy i samochody zobowi?zane s? zatrzymywa? si? na parkingach, przewidzianych w schemacie parkowania transportu turystycznego.

3. Kontrola prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej

3.1. Kontrola prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej jest powierzona Komunalnemu Przedsi?biorstwu „Centrum Informacji Turystycznej”.

3.2. Pracownicy Komunalnego Przedsi?biorstwa „Centrum Informacji Turystycznej” sprawdzaj? prawowito?? dzia?alno?ci turystycznej na terenie miasta ???kwi zgodnie z niniejszym Postanowieniem.

3.3. Pracownicy Komunalnego Przedsi?biorstwa „Centrum Informacji Turystycznej” podczas kontroli prawowito?ci dzia?alno?ci turystycznej na terenie ???kwi przez przewodnik?w-t?umaczy, przewodnik?w i innych pilot?w maj? takie uprawnienia:

3.3.1. Sprawdza? obecno?? identyfikatora u os?b, kt?re ?wiadcz? us?ugi z pilotowania turyst?w na terenie ???kwi, okre?lone w niniejszym Postanowieniu.

3.3.2. W razie braku identyfikatora na prawo do pilotowania turyst?w na terenie ???kwi wyja?nia? osobie, kt?ra ?wiadczy us?ugi z dzia?alno?ci turystycznej, o obowi?zywaniu niniejszego Postanowienia.

3.3.3. Ustala? to?samo?? osoby, kt?ra ?wiadczy us?ugi w zakresie dzia?alno?ci turystycznej w ???kwi z nieprzestrzeganiem niniejszego Postanowienia, uprzedza? ustnie, sporz?dza? akt o nieprzestrzeganiu i sk?ada? go do Pa?stwowych s?u?b kontroli: do organ?w spraw wewn?trznych, organ?w pa?stwowej s?u?by podatkowej Ukrainy, organ?w w?adzy wykonawczej w zakresie ochrony praw konsument?w, wykonawczego komitetu ???kiewskiej Rady Miejskiej.

 

Więcej…

Чекаючи на Євро...

There are no translations available.

Веселі карикатури Ігоря Бежука до Євро-2012

Więcej…

Strona 1 z 244

pierwsza
poprzednia
1

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Іконописна школа

There are no translations available.  В. Заславський Жовківська іконописна школа http://risu.org....

Як Дорошенко з Мазепою Крехів від татар рятували

There are no translations available.РІСУ, Віктор Заславський, 19.03.10Історія та легендиБудь-яка ста...

Чекаючи на Євро...

There are no translations available.Веселі карикатури Ігоря Бежука до Євро-2012

Наші проекти

There are no translations available.У 2013 році Жовква виграла кілька проектів, присвячених розвитку...

Карпати - інфо

There are no translations available.Карпати.info - це каталог туристичних послуг в Українських Карпа...

Як дістатись машрутним таксі?

There are no translations available. Зі Львова до Жовкви Ви можете дістатись з центральної частини...

Як дістатись автомобілем?

There are no translations available.- Автомобілем Якщо ви їдете в наші краї до нас власним транспор...

Як дістатись автобусом?

There are no translations available.  Автобусом Через Львів Автобусом до Львова можна дістатися м...

Як дістатись залізницею?

There are no translations available. Залізницею Усі любителі залізничного транспорту можуть приїх...

Regulamin prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej

!!! UWAGA !!! Regulamin prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej   Z „ Postanowienia o trybie prowad...

 • Іконописна школа

  niedziela, 22 maja 2011 11:16
 • Як Дорошенко з Мазепою Крехів від татар рятували

  wtorek, 15 marca 2011 14:28
 • Чекаючи на Євро...

  środa, 18 kwietnia 2012 10:38
 • Наші проекти

  środa, 11 stycznia 2012 00:00
 • Карпати - інфо

  sobota, 17 lipca 2010 17:10
 • Як дістатись машрутним таксі?

  poniedziałek, 11 sierpnia 2008 11:17
 • Як дістатись автомобілем?

  środa, 30 lipca 2008 22:27
 • Як дістатись автобусом?

  poniedziałek, 11 sierpnia 2008 01:13
 • Як дістатись залізницею?

  poniedziałek, 11 sierpnia 2008 01:13
 • Regulamin prowadzenia dzia?alno?ci turystycznej

  poniedziałek, 26 grudnia 2011 00:00

ПОДІЇ У ЦЬОМУ МІСЯЦІ

listopada 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ДО ПОДІЇ ЗАЛИШИЛОСЬ

No event found.

Афіша. Графік заходів

Artyk??y

ОФІЦІЙНІ ВІДОМОСТІ ЖОВКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Wiadomo?ci ???kiewszczyzny

Архів статей

 Oct   November 2017   Dec

SMTWTFS
   1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Julianna Walker Willis Technology

Mamy

Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości 

Архів

ОГОЛОШЕННЯ

There are no translations available.

12 ТРАВНЯ 2013 РОКУ О 15 ГОД. В ПРИМІЩЕННІ РНД «ПРОСВІТА»

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА

ПРО РОБОТУ ПРОВЕДЕНУ У 2012 РОЦІ.

З ПОВАГОЮ,

МІСЬКИЙ ГОЛОВА П. ВИХОПЕНЬ